Obchodní podmínky

Cílem této stránky je pokud možno srozumitelně vysvětlit, za jakých podmínek poskytujeme naše služby.

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na samostatné stránce.

Používáním těchto stránek nebo objednáním služeb dáváte najevo, že souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a s pravidly na ochranu osobních údajů.

Veškeré vztahy, práva a povinnosti se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Naše služby jsou určeny podnikatelům, tedy živnostníkům a firmám.

Identifikační údaje podle §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název společnosti: MarketingPPC s.r.o.
Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 04911695
DIČ: CZ04911695 (jsme plátci DPH)
Spisová značka: C 92553 vedená u Krajského soudu v Brně

Obsah těchto stránek

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn jako duševní vlastnictví a jako takový může být použit pouze pro vlastní potřebu. Pro jakékoliv jiné použití je třeba si vyžádat náš výslovný souhlas. Pokud chcete použít některý z našich materiálů na svém webu nebo jinde, dejte nám prosím vědět, určitě se domluvíme.

Při sestavování těchto stránek bylo postupováno s nejvyšší možnou pečlivostí. Přesto je možné, že se některé informace mohou ukázat jako nepřesné či zavádějící, například z důvodu jejich převzetí od třetí strany. Jakékoliv informace na těchto stránkách by proto měly být považovány za informativní a pokud se je rozhodnete využít, činíte tak na vlastní riziko.

Objednávka služeb nastavení nebo správy PPC kampaní

Veškeré založené účty a úpravy kampaní zůstávají ve vašem vlastnictví a máte do nich vždy přístup.

Pokud vám pošleme konkrétní cenovou nabídku a vy s ní v nezměněné podobě vyslovíte souhlas, dochází tímto okamžikem k uzavření smlouvy, jejíž obsah je definován nabídkou a případnou další emailovou komunikací. V případě pochybností dochází k uzavření smlouvy okamžikem připsání zálohové platby na náš účet.

Do doby, než odsouhlasíte konkrétní cenovou nabídku, je veškerá komunikace bezplatná a oboustranně nezávazná. Přijetím nabídky nebo uhrazením zálohové faktury udělujete bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami. Zálohovou fakturu na polovinu částky obdržíte obratem po odsouhlasení nabídky.

Objednané plnění začneme realizovat bezprostředně po obdržení platby, v případě dohody můžeme i okamžitě.

Doporučujeme, aby po dobu naší práce na vaší kampani do ní nikdo kromě nás nezasahoval. Zásahy do kampaní, o kterých nevíme, se mohou příčit účelu a povaze námi poskytovaného plnění či ztěžovat nebo znemožňovat řádné splnění povinností poskytovatele. Pokud je potřeba něco v kampani změnit, dejte nám prosím vědět.

Objednané plnění má zpravidla dvě fáze. V první fázi realizujeme tvorbu nových kampaní nebo úpravu stávajících kampaní na základě objednávky. Ve druhé fázi poskytujeme smluvní plnění spočívající v zajišťování chodu a správě kampaní na základě objednávky. Po skončení první fáze vzniká nárok na úhradu odměny za 2. fázi plnění dle objednávky, která vám bude vyúčtována daňovým dokladem – fakturou se splatností 14 dnů, odeslanou elektronicky.

V případě spolupráce přesahující délkou trvání jeden měsíc obdržíte fakturu na začátku dohodnutého období (nejčastěji jeden měsíc).

Po dobu spolupráce vás budeme o všech podstatných věcech informovat, zároveň máte nárok na e-mailovou podporou v rozumném rozsahu. Mějte prosím na paměti, že podrobnější marketingové konzultace je potřeba objednat jako samostatnou službu. Pokud není dohodnuto jinak, podporou rozumného rozsahu se myslí 30 minut za kalendářní měsíc.

V případě odměny formou hodinové sazby účtujeme veškerý čas spojený s prací na vaší kampani, včetně konzultací. Konzultace může být osobní, telefonická, po Skype nebo po e-mailu. Pokud není dohodnuto jinak, kterákoliv z těchto forem komunikace, zabere-li nám více než 15 minut, je automaticky považována za placenou konzultaci.

Pokud chcete v kampani nabízet zboží, jehož propagace je jakýmkoliv způsobem regulována nebo omezena, máte povinnost nás na to předem upozornit.

Ochrana před nepoctivými klienty

Pokud budete v prodlení se splatností faktury o více než 7 dnů, vyhrazujeme si právo pozastavit bez náhrady správu kampaní do obdržení platby. Pokud budete v prodlení se splatností faktury více než 14 dnů, můžeme zpětně od prvního dne prodlení účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% za každý den prodlení. Jedná se pouze o ochranu před neslušnými klienty, u slušných klientů ani jeden z těchto nástrojů neuplatňujeme a zpravidla na případné hrozící uplatnění včas upozorníme.

Práva k duševnímu vlastnictví

Při tvorbě reklam používáme zpravidla texty nebo obrázky z vašeho webu, z vašich existujících kampaní nebo se řídíme vašimi pokyny. Máme za to, že všechny tyto informace jsou zcela pravdivé, nezavádějící a v souladu s dobrými mravy.

Nemůžeme nést zodpovědnost za situaci, kdy by došlo ke škodě z důvodu použití zmíněných materiálů. Stejně tak máme za to, že vámi dodané grafické podklady a grafické podklady z vašeho webu jsou nezávadné a máte právo je použít k propagaci.

Ukončení spolupráce

Krátkodobá spolupráce skončí automaticky uplynutím sjednaného období. Dlouhodobou spolupráci můžete ukončit vždy ke konci dohodnutého období. Stejné právo máme i my.

Spolupráci lze ukončit i předčasně na základě dohody. Pokud k dohodě nedojde, máte vy i my právo spolupráci ukončit i s okamžitou platností. Pokud tohoto práva využijeme my, vrátíme vám v plné výši případnou zálohu, kterou jste za danou zakázku zaplatili. Pokud práva využijete vy, doplatíte nám zbývající částku z ceny dané zakázky.

Důvěrnost a ochrana osobních údajů

Veškerou komunikaci a vše, co se při spolupráci s vámi dozvíme, považujeme za důvěrné. Stejně vážně bereme i ochranu vašich osobních údajů.

Co se týká ochrany osobních údajů jiných osob, předmětem smlouvy s vámi není a mezi vaše povinnosti coby dodavatele nepatří zpracování osobních údajů. Při jakémkoliv nahodilém přístupu k osobním údajům budeme tyto údaje chránit.

Pokud při naší spolupráci budete využívat technologie, které mohou zpřístupňovat osobní údaje návštěvníků vašeho webu třetí straně (např. Facebook Pixel), je vaší povinností při jejich používání dodržovat platné právní předpisy.

Výsledky v online marketingu

Marketing není exaktní věda. Stejná marketingová kampaň bude mít u dvou rozdílných klientů téměř určitě odlišné výsledky. Stejně tak, z důvodu rychle se měnící situace na trhu, nelze spolehlivě předpovědět budoucí vývoj na základě minulých výsledků.

Výsledky marketingových aktivit ovlivňuje řada faktorů, například vaše postavení na trhu, kvalita a nabídka vašich produktů nebo služeb, vaše ceny, chování zákazníků a konkurence, sezónnost atd. Přestože toho hodně víme a PPC marketingem se zabýváme denně na nejvyšší úrovni, záruka úspěchu v marketingu neexistuje.

Pokud na základě našich zkušeností máme dojem, že vámi navrhovaná marketingová strategie nemusí fungovat, upozorníme vás na to.

Objednávka automatizovaných Google Ads služeb

Většina našich automatů pro Google Ads aktivně nezasahuje do vašich účtů.

Pokud si objednáte automat, který v účtu něco aktivně mění, má se za to, že vaše Google Ads kampaně jsou nastaveny profesionálně, proběhlo správné zadání parametrů automatů z vaší strany a Google Ads kampaně jsou i nadále pečlivě spravovány. Jsme zodpovědni za to, že automaty provádí popsané úkony. Nicméně nezodpovídáme za škody způsobené používáním automatů, např. z důvodu nevhodného nastavení Google Ads kampaně. Stejně tak nemůžeme nést zodpovědnost za výpadky služby, které jsou námi neovlivnitelné a nelze jim předcházet.

Pokud by v průběhu používání automatu došlo k přerušení služeb nebo k chybě, která znemožní jeho další využívání, nabídneme vám náhradu anebo vrácení peněz od okamžiku výpadku do skončení vámi zaplaceného období. Pokud dojde ke krátkodobému výpadku, můžete nás požádat o vrácení peněz za jedno měsíční období v případě měsíčního předplatného nebo o 1/12 v případě ročního předplatného.

Pokud se potřebujete ujistit, že je vaše Google Ads kampaň v dobrém stavu, můžete nás spolu s objednávkou automatu objednat správné nastavení kampaně.

U některých Google Ads automatů nabízíme bezplatné zkušební období. Pro každý Google Ads účet smí být využito pouze jedno zkušební období. Po skončení zkušebního období můžeme automat bez dalšího pozastavit. Služby po dobu zkušebního období se mohou lišit svým rozsahem nebo funkčností od služeb poskytovaných platícím klientům.

Automaty jsou poskytovány zpravidla na dobu měsíce nebo roku. Ke konci předplatného období máte právo změnit počet používaných automatů nebo používání služby bez udání důvodů ukončit.

Platba za službu je účtována před započetím předplatného období. V případě prodlení s platbou máme právo používání služby jednostranně ukončit. V tomto případě neneseme zodpovědnost za jakoukoliv škodu, která mohla tímto ukončením vzniknout.

Protože na PPC automatech neustále pracujeme a vylepšujeme je, můžeme občas změnit složení nabídky automatů, jejich ceny nebo v poskytování některých automatů nepokračovat. O každé takové případné změně budete zavčas informováni a budete se moci rozhodnout, jestli chcete ve využívání automatů pokračovat.

Automaty jsou využívány na základě nevýhradní, nepřenositelné licence.

Bezplatné služby

Některé služby nabízíme bezplatně. Na jejich využití není právní nárok, jejich poskytování můžeme kdykoliv bez předchozího oznámení pozměnit nebo zrušit, individuálně i plošně.

V případě použití bezplatných automatizovaných nástrojů je potřeba k nim přistupovat jako k beta verzím. Jelikož je vyvíjíme primárně pro vlastní potřeby a nejsou důkladně testovány pro využití širokou veřejností, mohou výjimečně obsahovat chyby nebo nepřesnosti. V případě pochybností nás můžete kontaktovat, rádi konkrétní případ bezplatně prověříme.

Ceny a DPH

Jsme plátci DPH, veškeré ceny jsou bez DPH. Poplatky za kliknutí na reklamy nejsou v zahrnuty v ceně, platíte je sami přímo společnosti Google / Sklik / Facebook.

Pokud není domluveno jinak, hodinová sazba pro úkony, které si objednáte nad rámec uvedený v nabídce (např. technické konzultace, rozšíření kampaní apod.) je 1290 Kč bez DPH.

Tyto podmínky byly naposledy upraveny 3.7.2019.

V případě dotazů nebo připomínek nás můžete kontaktovat e-mailem: info@marketingppc.cz nebo telefonicky: +420 774 627 873.