fbpx
Přeskočit na obsah
Domů » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Cílem této stránky je pokud možno srozumitelně vysvětlit, za jakých podmínek poskytujeme naše služby.

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na samostatné stránce.

Používáním těchto stránek nebo objednáním služeb dáváte najevo, že souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a s pravidly na ochranu osobních údajů.

Veškeré vztahy, práva a povinnosti se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Naše služby jsou určeny podnikatelům, tedy živnostníkům a firmám.

Identifikační údaje podle §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název společnosti: MarketingPPC s.r.o.
Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 04911695
DIČ: CZ04911695 (jsme plátci DPH)
Spisová značka: C 92553 vedená u Krajského soudu v Brně

Obsah těchto stránek

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn jako duševní vlastnictví a jako takový může být použit pouze pro vlastní potřebu. Pro jakékoliv jiné použití je třeba si vyžádat náš výslovný souhlas. Pokud chcete použít některý z našich materiálů na svém webu nebo jinde, dejte nám prosím vědět, určitě se domluvíme.

Při sestavování těchto stránek bylo postupováno s nejvyšší možnou pečlivostí. Přesto je možné, že se některé informace mohou ukázat jako nepřesné či zavádějící, například z důvodu jejich převzetí od třetí strany. Jakékoliv informace na těchto stránkách by proto měly být považovány za informativní a pokud se je rozhodnete využít, činíte tak na vlastní riziko.

Objednávka služeb nastavení nebo správy PPC kampaní

Veškeré založené účty a úpravy kampaní zůstávají ve Vašem vlastnictví a máte do nich vždy přístup.

Pokud Vám pošleme konkrétní cenovou nabídku a Vy s ní v nezměněné podobě vyslovíte souhlas, dochází tímto okamžikem k uzavření smlouvy, jejíž obsah je definován nabídkou a případnou další emailovou komunikací. V případě pochybností dochází k uzavření smlouvy okamžikem připsání zálohové platby na náš účet.

Do doby, než odsouhlasíte konkrétní cenovou nabídku, je veškerá komunikace bezplatná a oboustranně nezávazná. Přijetím nabídky nebo uhrazením zálohové faktury udělujete bezvýhradný souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Po odsouhlasení nabídky obdržíte zálohovou fakturu na polovinu částky. Objednané plnění začneme realizovat bezprostředně po obdržení platby.

Pokud není dohodnuto jinak, má se za to, že po dobu naší práce na Vaší kampani do ní nikdo kromě nás nebude zasahovat bez našeho vědomí. Zásahy do kampaní, o kterých nevíme, se mohou příčit účelu a povaze námi poskytovaného plnění či ztěžovat nebo znemožňovat řádné splnění povinností poskytovatele.

Objednané plnění má zpravidla dvě fáze. V první fázi realizujeme tvorbu nových kampaní nebo úpravu stávajících kampaní na základě objednávky. Ve druhé fázi poskytujeme smluvní plnění spočívající v zajišťování chodu a správě kampaní na základě objednávky. Po skončení první fáze vzniká nárok na úhradu odměny za 2. fázi plnění dle objednávky, která Vám bude vyúčtována daňovým dokladem – fakturou se splatností 14 dnů, odeslanou elektronicky.

V případě spolupráce přesahující délkou trvání jeden měsíc obdržíte fakturu se splatností 14 dnů na začátku dohodnutého období (nejčastěji jeden měsíc).

V rámci smluvního plnění je poskytována zcela základní konzultace, jakékoliv důkladnější či časově náročnější posouzení či konzultaci je třeba sjednat samostatně, nad rámec sjednaného plnění a jako takové uhradit nad rámec sjednané odměny. Pokud není dohodnuto jinak, pojmem ‚zcela základní konzultace‘ je myšleno 30 minut za kalendářní měsíc.

V případě odměny formou hodinové sazby účtujeme veškerý čas spojený s prací na Vaší kampani, včetně konzultací. Konzultace může být poskytnuta osobně, telefonicky, po Skype nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, přičemž každá z těchto forem konzultací přesahující 15 min je zpoplatněna a objednatel je povinen za tuto uhradit poskytovateli další odměnu nad rámec sjednané odměny, a to ve lhůtě do 14 dnů od jejího poskytnutí nebo dle fakturace dílčího plnění, v rámci kterého byla konzultace poskytována. Pokud není dohodnuto jinak, kterákoliv z těchto forem komunikace, zabere-li nám více než 15 minut, je automaticky považována za placenou konzultaci.

Poskytovatel objednatele výslovně upozorňuje, že pro případ, kdy v rámci plnění spočívajícím v marketingové kampani či propagaci zboží či služeb, jejichž prodej či poskytování je jakýmkoliv způsobem regulován, upravován či sankcionován zákonnými či podzákonnými předpisy, je objednatel povinen poskytovatele na tuto skutečnost výslovně upozornit. Tato oznamovací povinnost je považována za podstatnou okolnost uzavřené smlouvy, jejíž nedodržení může být považováno za podstatné porušení smlouvy, kdy nelze vyloučit nepříznivé následky pro objednatele ze strany třetích subjektů. Stejně tak pro případ, kdy objednatel poskytovatele na výše uvedené výslovně neupozorní, poskytovatel nenese odpovědnost za případné sankce či finanční plnění, které by mohly být po objednateli uplatňovány, objednatel pro tento případ nemá vůči poskytovateli nárok na náhradu škody či úhradu za případné sankce či pokuty, které by musel objednatel uhradit.

Ochrana před nepoctivými klienty

Pokud budete v prodlení se splatností faktury o více než 7 dnů, vyhrazujeme si právo pozastavit bez náhrady správu kampaní do obdržení platby. Pokud budete v prodlení se splatností faktury více než 30 dnů, můžeme uplatnit jednorázovou fixní smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč a od 31. dne dále úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Práva k duševnímu vlastnictví

Podstatnou okolností smlouvy o poskytování služeb je tak bezvýhradné udělení Vašeho souhlasu s použitím veškerých Vámi poskytnutých podkladů a materiálů, a stejně tak souhlas s tím, že poskytovatel užije jakýkoliv text, grafické vyobrazení, obrázek, informace a jakékoliv údaje z Vašich webových stránek či pokladů nám zaslaných elektronicky a to, že objednatel nese veškerou odpovědnost za jejich užití, pravdivost, nezávadnost a soulad se zákonem.

Ukončení spolupráce

Spolupráce skončí automaticky uplynutím sjednaného období. Spolupráci lze ukončit i předčasně na základě dohody.

Důvěrnost a ochrana osobních údajů

Veškerou komunikaci a vše, co se při spolupráci s Vámi dozvíme, považujeme za důvěrné. Stejně vážně bereme i ochranu Vašich osobních údajů.

Co se týká ochrany osobních údajů jiných osob, předmětem smlouvy s Vámi není a mezi naše povinnosti coby dodavatele nepatří zpracování osobních údajů. Při jakémkoliv nahodilém přístupu k osobním údajům budeme tyto údaje chránit.

Pokud při naší spolupráci budete využívat technologie, které mohou zpřístupňovat osobní údaje návštěvníků Vašeho webu třetí straně (např. Facebook Pixel), je Vaší povinností při jejich používání dodržovat platné právní předpisy.

Výsledky v online marketingu

Marketing není exaktní věda. Stejná marketingová kampaň bude mít u dvou rozdílných klientů téměř určitě odlišné výsledky. Stejně tak z důvodu rychle se měnící situace na trhu nelze spolehlivě předpovědět budoucí vývoj na základě minulých výsledků.

Výsledky marketingových aktivit ovlivňuje řada faktorů, například Vaše postavení na trhu, kvalita a nabídka Vašich produktů nebo služeb, Vaše ceny, chování zákazníků a konkurence, sezónnost atd. Přestože toho hodně víme a PPC marketingem se zabýváme denně na nejvyšší úrovni, záruka úspěchu v marketingu neexistuje.

Pokud na základě našich zkušeností máme dojem, že Vámi navrhovaná marketingová strategie nemusí fungovat, upozorníme Vás na to.

Objednávka automatizovaných Google Ads služeb

Pokud si objednáte automat, který v Google Ads účtu něco aktivně mění, má se za to, že Vaše Google Ads kampaně jsou nastaveny profesionálně, přečetli jste si veškeré návody a dokumentaci k automatům, proběhlo správné zadání parametrů automatů z Vaší strany a Google Ads kampaně jsou i nadále pečlivě spravovány. Nezodpovídáme za škody způsobené používáním automatů, zejména z důvodu nevhodného nastavení Google Ads kampaně, nesprávného nastavení parametrů, výpadky služeb apod.

Pokud by v průběhu používání automatu došlo k přerušení služeb nebo k chybě, která znemožní jeho další využívání, nabídneme Vám náhradu anebo vrácení peněz od okamžiku výpadku do skončení Vámi zaplaceného období. Pokud dojde ke krátkodobému výpadku, můžete nás požádat o vrácení peněz za jedno měsíční období v případě měsíčního předplatného nebo o 1/12 v případě ročního předplatného.

Pokud se potřebujete ujistit, že je Vaše Google Ads kampaň v dobrém stavu, můžete u nás ještě před objednávkou automatu objednat správné nastavení kampaně.

U některých Google Ads automatů nabízíme zkušební období zdarma nebo za zvýhodněnou cenu. Pro každý Google Ads účet smí být využito pouze jedno zkušební období. Po skončení zkušebního období můžeme automat bez dalšího pozastavit. Služby po dobu zkušebního období se mohou lišit svým rozsahem nebo funkčností od služeb poskytovaných platícím klientům.

Automaty jsou poskytovány zpravidla na dobu měsíce nebo roku. Ke konci předplatného období máte právo změnit počet používaných automatů nebo používání služby bez udání důvodů ukončit.

Platba za službu je účtována před započetím předplatného období. V případě prodlení s platbou máme právo používání služby jednostranně ukončit. V tomto případě neneseme zodpovědnost za jakoukoliv škodu, která mohla tímto ukončením vzniknout.

Protože na Google Ads automatech neustále pracujeme a vylepšujeme je, můžeme občas změnit složení nabídky automatů, měnit jejich parametry a použité algoritmy, jejich ceny nebo v poskytování některých automatů nepokračovat.

Automaty jsou využívány na základě nevýhradní, nepřenositelné licence.

Balíčky služeb pro menší firmy

Balíčky služeb, které jsou popsány na této stránce, jsou určeny výhradně pro správu kampaní menšího rozsahu. Kampaní menšího rozsahu se zpravidla myslí reklamní účty, které platí za reklamu do 10.000 Kč měsíčně. Konečné rozhodnutí, zda se jedná o kampaň menšího rozsahu a zda může klient zvýhodněný balíček využít, je zcela na nás. Pokud se rozhodneme, že pro některého klienta není tento balíček vhodný, máme právo službu neposkytnout a klientovi vrátit plnou částku.

Balíčky služeb poskytujeme výhradně formou platby předem na měsíc. Firma MarketingPPC i klient mají ke konci měsíčního období právo se rozhodnout, že nebudou ve spolupráci formou balíčku pokračovat.

Tato služba garantuje, že klientovi věnujeme v daném měsíčním období minimálně tolik hodin, kolik je uvedeno na stránce balíčku. Jakmile jsou hodiny vyčerpány, klient nemá do konce zaplaceného měsíční období nárok na další časovou dotaci, ledaže si ji zaplatí zvlášť. Jakákoliv komunikace z naší strany, která vznikla zcela na popud klienta (např. dotazy ke kampaním a obecně k marketingu), je součást správy kampaní a jako taková se započítává do poskytnuté časové dotace.

Bezplatné služby

Některé služby nabízíme bezplatně. Na jejich využití není právní nárok, jejich poskytování můžeme kdykoliv bez předchozího oznámení pozměnit nebo zrušit, individuálně i plošně.

Pokud se rozhodnete využívat některou z našich bezplatných služeb, činíte tak na vlastní riziko a bez nároku na bezplatnou podporu; případné podpora z naší strany nebo pomoc s řešením technických i jiných problémů může být nabídnuta za úplatu.

V případě použití bezplatných automatizovaných nástrojů je potřeba k nim přistupovat jako k beta verzím. Jelikož je vyvíjíme primárně pro vlastní potřeby a nejsou důkladně testovány pro využití širokou veřejností, mohou výjimečně obsahovat chyby nebo nepřesnosti. V případě pochybností nás můžete kontaktovat, rádi konkrétní případ bezplatně prověříme.

Ceny a DPH

Jsme plátci DPH, veškeré ceny jsou bez DPH. Poplatky za kliknutí na reklamy nejsou v zahrnuty v ceně, platíte je sami přímo společnosti Google / Sklik / Facebook.

Pokud není domluveno jinak, hodinová sazba pro úkony, které si objednáte nad rámec uvedený v nabídce (např. technické konzultace, rozšíření kampaní apod.) je 1500 Kč bez DPH.

Tyto podmínky byly naposledy upraveny 28.4.2024.

V případě dotazů nebo připomínek nás můžete kontaktovat e-mailem: info@marketingppc.cz.

Správa PPC kampaní pro menší firmy

od 11.900 Kč 4.900 Kč měsíčně

Připravili jsme zvýhodněný balíček pro firmy a živnostníky, kteří provozují PPC kampaně s menšími rozpočty.

Přijďte 27. - 28.2. za kolegou Michalem na stánek MarketingPPC v konzultační zóně Czech On-line Expo 2024!

Vstupenky se slevou 50% při použití kódu MPPC50