fbpx
Přeskočit na obsah

Slovníček pojmů on-line marketingu

AB testování v marketingu

AB testování v online marketingu je metoda, při které se porovnává výkon dvou (někdy i více) reklam nebo dvou verzí internetové stránky s cílem zjistit, která z nich má lepší výkon. Teorie je taková, že pokud se v průběhu experimentu uživatelům náhodně zo…

Ad Fraud

Ad Fraud v češtině znamená reklamní podvod . Podvod s reklamou zahrnuje různé triky a způsoby, jak oklamat firmu, která umístí svou reklamu do online reklamního prostoru. Cílem podvodníků je nelegálně získat peníze. Bohužel se jedná o celosvětov…

Akvizice v online marketingu

Akvizicí v prostředí marketingu rozumíme takový proces, kterým přivedeme na náš web či e-shop nové uživatele. Nejčastěji se setkáváme s akvizicí v souvislosti s placenou reklamou. Zde využíváme tzv. akviziční kampaně, které osloví…

Akviziční kampaň

Akviziční kampaň představuje strategii v oblasti marketingu, jejímž hlavním cílem je získat nové zákazníky : oslovit a přesvědčit jednotlivce nebo skupiny potenciálních zákazníků, kteří doposud nemají zkušenost s daným produktem či službou, aby se stali…

Analýza klíčových slov (AKW) a co dělat, když ji nemáte k dispozici

Jak už sám název napovídá, jde o zjištění, jaká slova, dotazy či fráze lidé hledají na internetu pomocí vyhledávačů (v ČR na Google a Seznamu) a jakém objemu. Jedná se o naprosto zásadní výstup nejen pro SEO specialisty, data využijete např. i při přípravě PP…

API

Zkratka API (z angl. Application Programming Interface ) označuje webové rozhraní, které umožňuje komunikaci mezi dvěma různými aplikacemi. API je jako společný jazyk . Slouží jako prostředník pro interakci mezi různými softwarovými komponentami, ted…

Asistované konverze

S termínem asistované konverze se setkáme zejména v Google Analytics. Pomáhají nám udělat si kompletnější obrázek o fungování našeho webu a našich kampaní. Většina Google Analytics přehledů funguje na principu posledního nepřímého kliknutí. …

Atribuce a atribuční modely v marketingu

Co je to atribuce v online marketingu Atribuce pomáhá najít odpověď na otázku, jak velkou zásluhu mají různé marketingové kanály na provedené objednávce nebo jiné konverzi . Chování zákazníků zpravidla není tak přímočaré, že hned po prvním kontak…

Audience Network

Jedná se o obsahovou síť společnosti Facebook. Tato platforma umožňuje zobrazení vašich reklam mimo Facebook. Ve většině případů se zobrazuje v různých bezplatných mobilních hrách a jiných aplikací třetích stran. Bohužel kampaně tohoto typu bývají velic…

B2B – co je to business to business

B2B je zkratka pro „Business to Business“, což je termín používaný k popisu transakcí mezi podniky, na rozdíl od transakcí mezi podniky a jednotlivými spotřebiteli (B2C, Business to Consumer). B2B se týká obchodních vztahů, kde jeden podnik poskyt…

Bounce rate – míra okamžitého opuštění

Bounce rate, česky míra okamžitého opuštění, je statistika z Google Analytics a vyjadřuje procento uživatelů, kteří přijdou na web a neprovedou žádnou další aktivitu. Nepokračují na jiné stránky webu, nekliknou na položku menu ani na jiný klikateln…

Brand

Většina z nás má jistě svoji oblíbenou značku, na kterou nedá dopustit. Přitom se nejedná pouze o logo nebo název firmy. Co je to brand nebo značka? Bez ohledu na oficiální definice je značka hlavně pocit . Co si představíte, když se řekne Coc…

Brand audit

Brand audit, neboli audit značky , je komplexní proces hodnocení a analýzy aktuálního stavu značky. Jeho cílem je poskytnout podrobný přehled o tom, jak je značka vnímána veřejností, jaké má postavení na trhu a identifikovat potenciální oblasti pro zlepšen…

Brand building

Brand building, nebo také budování značky, je velmi důležitou disciplínou v moderním marketingu. Brand building si klade za cíl vybudovat pevnou, pozitivně vnímanou a dlouhodobou přítomnost značky v mysli zákazníků. Díky tomu má značka věrnější zákazníky,…

Brand, branding a brand building

Brand, branding a brand building, tři podobné výrazy, které znamenají různé věci. Pomocí brand buildingu vybudujete silnou značku (brand ), pomocí brandingu potom lidem říkáte, o jakou značku se jedná. Aby nemuseli přemýšlet, jestli se jim líbí…

Chytrá kampaň v Nákupech

Chytré kampaně v Nákupech Google je jeden ze dvou typů kampaně Google Nákupy, druhým typem je Standardní kampaň v Nákupech Google . Hlavní rozdíl je v tom, že standardní Google Nákupy jsou komplikovanější na nastavení i správu kampaní. Chytré Nák…

Cílová skupina

V marketingu termín „cílová skupina“ (nebo neformálně „cílovka“) používáme k označení nebo identifikaci skupiny osob, kterou chceme oslovit svým produktem nebo službou. Určení cílové skupiny je nezbytný klíčový krok při plánování marketingové strategie i …

CLV – dlouhodobá hodnota zákazníka

CLV je zkratka z anglického Customer Lifetime Value, tedy Dlouhodobá (nebo také celoživotní) hodnota zákazníka. Můžete se rovněž setkat se zkratkou LTV (Life Time Value) nebo CLTV (Customer Life Time Value). Tato metrika vyjadřuje hodnotu zák…

Copywriting

Copywriting představuje umění tvorby reklamních textů a je to jeden ze zásadních prvků v oblasti marketingu a reklamy. Jeho síla spočívá jak v psaném, tak i v mluveném slově. Úkol copywritingu vedle generování vyššího počtu konverzí (prodej nebo vyplnění…

CPA – cena za akci

Zkratka CPA pochází z anglického Cost per action, nejčastěji se překládá jako cena za akci nebo cena za konverzi. V praxi se používá ve dvou rovinách: Jako metrika při posuzování výkonu online kampaní. Jako strategie nabídek např. v Google Ad…

CPL – cena za akci

Zkratka CPL (z angl. Cost Per Lead ) znamená cenu za lead . Jedná se o částku, kterou platíme za získání informací od zákazníka.  CPL můžeme chápat jako metriku, která nám ukazuje, kolik platíme za každou získanou e-mailovou adresu, telefon ne…

CPM/CPT – cena za tisíc zobrazení

CPM (Cost per Mille) je výraz z oblasti marketingu, který znamená „cena za tisíc“ a nejčastěji se používá k vyjádření nákladů na reklamu v obsahové síti. Můžeme se setkat i s výrazem CPT (Cost per Thousand), který znamená to stejné. Na CPM můžem…

CRM

Zkratka CPL (z angl. Customer Relationship Management ) znamená řízení vztahu se zákazníky . Umožňuje lépe třídit důležité informace o zákaznících a zároveň lépe vyhodnocovat obchodní aktivity firmy. Využití v online reklamě CRM v online reklam…

CRM systém

CRM systém (z angl. Customer Relationship Management ) neboli systém pro správu vztahů se zákazníky, je softwarové řešení navržené pro efektivní správu a analýzu interakcí firmy se svými stávajícími i potenciálními zákazníky. Hlavním cílem CRM…

CRO – optimalizace konverzního poměru

CRO v marketingu znamená „optimalizace konverzního poměru“ (Conversion Rate Optimization). Jde o proces zvyšování procenta uživatelů nebo návštěvníků webových stránek, kteří provedou požadovanou akci – konverzi , jako je nákup, vyplnění formuláře nebo klikn…

CTA (Call to Action) – co to je a jak ji napsat

Zkratka CTA pochází z anglického Call to action  – výzva k akci. CTA je výzva, která návštěvníka webu vybízí, aby provedl nějakou požadovanou akci. Kvalitní výzva k akci navíc popisuje, jak přesně danou akci provést a zejména uživatelů…

CTR (míra prokliku) a jak ji vylepšit

Zkratka pochází z anglického Click-through Rate, nejčastěji se překládá jako míra prokliku nebo proklikovost. CTR je jedna z důležitých a často velmi sledovaných metrik v PPC reklamě .Výpočet CTR je snadný: CTR = (počet kliknutí na reklamu) /(počet…

Custom Label

Custom labely neboli vlastní štítky v XML feedu , které můžete přiřadit produktům ve svých PPC kampaních na platformách jako Google Ads (kampaň Nákupy ) nebo dalších online reklamních kanálech. Custom Label chápeme jako speciální označení, které umož…

Datová vrstva

Datová vrstva (angl. Data Layer ) představuje organizované úložiště informací, které je přímo začleněno do zdrojového kódu webových stránek. Jedná se o jakési „rozhraní“ mezi samotnou stránkou a Google Tag Managerem (GTM) , které umožňuje předávání ko…

Demand Generation

Pojem Demand Generation neboli zkráceně Demand Gen lze do češtiny přeložit jako generování poptávky . Cílem je zaujmout potenciální zákazníky a zvyšovat zájem o produkty či služby, aniž by se firma nějak snažila o přímý prodej. Právě tato strategie zí…

Digitální marketing

Digitální marketing, internetový marketing, online marketing … mnoho termínů, které se často používají jako synonyma a na první pohled znamenají to samé. Zatímco u posledních dvou výrazů to pravda je, digitální marketing se od nich liší. Digitáln…

direct / (none) v Google Analytics reportech

Když přijde uživatel na váš web, Google Analytics se snaží zjistit, odkud přišel. V prvé řadě prověří přítomnost automatických značek z Google Ads, UTM parametrů a HTTP refereru. Pokud se nezdaří najít ani jednu z těchto informací, návštěvník b…

Dropshipping

Dropshipping je obchodní model, který umožňuje majiteli e-shopu prodávat zboží bez nutnosti mít ho na skladě a přímo ho vlastnit. Prodejce spolupracuje s dodavatelem, který zboží skladem má.  Je vhodný pro začínající podnikatele, kteří …

Dynamický remarketing

Jak funguje dynamický remarketing Představte si, že máte obchod s notebooky. Každý den přijde do prodejny 100 lidí. Jeden z nich ví zcela přesně, jaký notebook chce, a bez velkého přemýšlení jej i koupí. Jeden člověk si potřebuje ujasni…

EAST Framework

EAST Framework je sada principů v behaviorální vědě, která je navržena tak, aby pomohla marketingovým a reklamním profesionálům lépe ovlivnit chování spotřebitelů. Akronym EAST znamená Easy (jednoduchý), Attractive (atraktivní), Social (sociální)…

Facebook Pixel a jak jej nastavit

Co je to Facebook pixel Facebook pixel je kód, který se umístí na webové stránky. Tento kód umí shromažďovat a posílat do Správce Facebook reklam údaje o návštěvnících webu. Díky informacím z Facebook pixelu je možné ve správci reklam sledov…

Featured Snippets

Featured Snippets (česky vybrané úryvky) se zobrazují nad organickými výsledky hledání. Jedná se zpravidla o odpovědi na specifické dotazy (Co, Kdo, Proč, Kdy, Jak) a odpovědi najdeme ve formě speciálního bloku, kde je kromě stránky URL také odkaz na…

Funnel

Funnel, česky trychtýř, poskytuje návod, jak se potenciální zákazníci mohou proměnit v zákazníky. Jedná se o prodejní nebo marketingový model, který popisuje proces přeměny náhodného uživatele v zákazníka. Mapuje cestu od prvního kontaktu s vaší firmou…

GEO

GEO (angl. zkratka Generative Engine Optimization – generativní optimalizace pro vyhledávače) je moderní přístup k optimalizaci pro vyhledávače, který využívá umělou inteligenci a strojové učení k lepšímu pochopení a reakci na individuální potřeby a preference…

Globální značka webu gtag

Google kódy ze každých pár let mění. Od roku 2014 jsme měli kód Univerzální Analytics s knihovnou analytics.js, který nahradil předchozí ‚klasické‘ Google Analytics s knihovnou ga.js. V roce 2017 přišel Google s dalším vylepšením, kterým je přechod n…

Google Ads – co to je a jak funguje

Služba Google Ads je reklamní systém společnosti Google, založený na platbě za kliknutí. Google Ads umožňuje firmám i s minimálním rozpočtem zobrazovat svoje reklamy lidem, kteří se aktivně zajímají o jejich produkty nebo služby. Google Ads může…

Google Ads Editor

Google Ads Editor je bezplatný nástroj, určený pro desktopy, který slouží k efektivní správě a editaci kampaní v offline režimu . Cílem je zjednodušit a zrychlit proces vytváření a správy kampaní, což je zejména užitečné pro práci s velkým objemem d…

Google Looker Studio Overview

Looker Studio Overview (původní název Google Data Studio ) je bezplatný online nástroj od Googlu, který slouží k vizualizaci dat z různých zdrojů . Poskytnutá data vám umožní vytvářet interaktivní a vizuálně líbivé reporty pro lepší přehled o tom, ja…

Google moje firma – co to je a jak toho využít

3 důvody, proč si založit Firemní profil na Google (dříve Google Moje firma) je to reklama zadarmo – Firemní profil (dříve Google Moje firma nebo Moje firma na Googlu) je bezplatný nástroj především pro lokální firmy, řada firem o něm neví nebo …

Google Nákupy

Jedná se o typ Google Ads kampaně, která umožňuje zobrazovat na stránce google.cz reklamy na konkrétní produkty včetně ceny, obrázku produktu a krátkého popisu. Tyto reklamy jsou použitelné pouze pro e-shopy, kterým často přináší zajímavou návratnost…

Google Tag Manager (GTM)

Google Tag Manager (GTM ), v češtině Správce značek Google, je velmi užitečný bezplatný nástroj pro téměř každého majitele webu. Usnadňuje nasazování kódů na web nebo i do aplikace, snižuje závislost majitele webu na programátorech a často má i pozitivní…

Google Trends

Trendy Google nebo také Google Trends představuje bezplatný nástroj od Google, který okamžitě analyzuje oblíbenost vyhledávacích dotazů v Google. Snadno zjistíte, co lidi právě zajímá. Můžete si vyfiltrovat zemi, časové období, případně i region.  …

Googlebot

Googlebot je obecný název pro dva typy webových prohledávačů Google: Googlebot Desktop: prohledávač pro stolní počítače, který simuluje uživatele na počítači. Googlebot Smartphone: mobilní prohledávač, který simuluje uživatele na mobilním zařízení….

Heatmap

Heatmap (nebo také Heatmapa) je vizuální reprezentace dat, která poskytuje uživatelům informace o tom, co se na jejich stránce děje. Tato grafická metoda zobrazování informací využívá různé barvy k znázornění hodnot v určité oblasti. Heatmapy analyzují je…

Homepage

Angl. Homepage neboli domovská stránka (dále HP) je označení pro úvodní webovou stránku, která slouží pro navigaci při procházení webu a představení firmy. Je ústředním bodem pro získání a udržení pozornosti návštěvníků, stejně tak jako je klíčová u…

HTTPS a jeho význam pro marketing

Co je to HTTPS Jedná se o zkratku anglického Hyper Text Transfer Protocol Secure. HTTPS je zabezpečená verze HTTP protokolu. Pokud si prohlížíte stránku na webu, mezi webem a vaším prohlížečem dochází k výměně dat pomocí HTTP protokolu. Po…

Idealo – co je to a jak funguje

Idealo je online cenový srovnávač a platforma pro nakupování, která umožňuje uživatelům porovnávat ceny produktů z různých obchodů a najít nejlepší nabídky. Tato služba je populární především v Německu a nabízí široký výběr produktů, od elektroniky, domác…

Inbound marketing

Inbound marketing je marketingová strategie zaměřená na přitahování zákazníků prostřednictvím relevantního a hodnotného obsahu, který je prezentován v průběhu různých fází zákaznické cesty. Vytváří takový obsah, který přirozeně přitahuje pozornost potenciáln…

Insight v marketingu

Insight lze do češtiny přeložit jako pochopení či porozumění . Insight v marketingu představuje využití marketingových statistik a dalších tržních poznatků k porozumění chování spotřebitelů s cílem vytvořit efektivní strategie pro oslovení cílových skup…

Jak zjistit návštěvnost webu

Návštěvnost webu zjistíte nejsnadněji pomocí Google Analytics . Google Analytics je populární a bezplatný nástroj od Google, který umožňuje sledování návštěvnosti a analýzu dat webu. Nabízí uživatelům podrobné informace o chování návštěvníků, zdrojích náv…

Jaký je rozdíl mezi B2B a B2C

Výraz B2B pochází z anglické zkratky Business to Business (firma firmě) , tedy jedná se o obchodní a marketingové aktivity, při kterých jedna firma oslovuje druhou firmu. Podobně existuje i B2C Business to Consumer, který je zaměřený na nefiremní z…

Kampaň

Kampaň v kontextu PPC reklamy označuje strukturu členění tvorby reklamy. Zde budeme mluvit o reklamní kampani v rámci účtu Google Ads. Kampaň se obvykle skládá z několika reklamních sestav . Každá reklamní sestava zobrazuje různé reklamní texty podle typu kl…

Klientský brief

Komunikace je klíčem ke stabilnímu, trvalému a zdravému vztahu nejen v životě, ale i v podnikání. Zde špatná komunikace může vést ke katastrofálním výsledkům a výrazně se oběma stranám prodraží. Proto je dobré si hned na začátku spolupráci specifikovat – …

Koeficient kvality Sklik

O tom, na jaké pozici se Sklik reklama zobrazí, rozhoduje nabídnutá cena za proklik a koeficient kvality. Jedná se o číslo v hodnotách 1 – 10, které Sklik přiřadí každému klíčovému slovu. Čím vyšší číslo, tím lépe. V Sklik rozhraní lze koefic…

Konverze

Konverze je klíčovým momentem v online marketingu, kdy návštěvník vašeho webu nebo příjemce marketingového sdělení podnikne akci, která přináší přidanou hodnotu vaší firmě. Tato akce může nabývat různých podob, ať už jde o uskutečnění nákupu, vyplně…

Konverze z místních akcí

Konverze z místních akcí jsou konverze , kdy uživatel při a nebo po interakci s reklamou, provede akci, která se týká například fyzické lokality inzerenta. Konverze z místních akcí se započítávají pouze v rámci služeb a aplikací Google (např. Google…

Konverzní poměr

Konverzní poměr (anglicky Conversion Rate ) neboli míra konverze je procentuální vyjádření, kolik lidí z celkového počtu návštěvníků vašeho webu provedlo požadovanou akci (konverzi ). Konverze představuje cíl, v případě e-shopu dokončení obje…

KPI – klíčové ukazatele výkonnosti

KPI, což je zkratka pro „Key Performance Indicator“ (Klíčový ukazatel výkonnosti), je měřitelná hodnota, která ukazuje, jak efektivně firma dosahuje klíčových obchodních cílů. Organizace používají KPI na různých úrovních k monitorování výkonnosti. Na vysoké úr…

Landing page – co to je a jak má vypadat

Co je to landing page a k čemu slouží Landing page je samostatná webová stránka, která je vytvořena na míru pro konkrétní marketingovou kampaň. V češtině se někdy překládá jako přistávací stránka. V ideálním případě by měla landing page mít je…

Lead Magnet – co to je a jak jej vytvořit

Lead Magnet je neodolatelná nabídka, která přitáhne pozornost vaší cílové skupiny. Doslovný překlad z angličtiny se v tomto případě nepoužívá, tento pojem se zažil i u nás. Lead Magnet je něco, co nabízíte svým potenciálním zákazníkům výměnou za kon…

Lead v marketingu a jak jej získat

Lead, jednoduše kontakt, chápeme v marketingu jako osobu, která projevila zájem o váš produkt nebo službu. Ať už vás našla pomocí placené reklamy na internetu, osobního doporučení či zahlédla tištěný inzerát.  Generování leadů Oslovování ne…

LinkedIn

LinkedIn je profesionální sociální síť , která byla spuštěna v roce 2003 s cílem poskytnout platformu pro navazování obchodních kontaktů, sdílení pracovních příležitostí a rozvoj kariéry. Na rozdíl od jiných sociálních sítí, zaměřených často na osobní …

Long Tail a proč jej tvořit

V angličtině znamená „dlouhý ocas“, ale nenechte se mýlit, nespletli jste si rubriku s veterinou :). Co to je S termínem Long Tail se setkáte nejčastěji v souvislosti se SEO (optimalizací pro vyhledávače) nebo PPC reklamou. Týká …

Marketingový mix 4P a 7P

Marketingový mix je soubor nástrojů, které společnost používá k ovlivnění poptávky po svých produktech nebo službách. Tradičně se marketingový mix skládá ze čtyř hlavních komponent, známých jako 4P : Produkt, Cena, Místo a Propagace. Tento koncept byl pozděj…

Media mix a co obsahuje

Media mix je marketingový termín pro kombinaci médií a kanálů , které můžeme využít při plnění našich marketingových cílů a oslovení naší cílové skupiny . Výběr vhodného Media mixu přispívá k větší efektivitě kampaní, a to díky vzájemné podpoře a dopl…

Mergado Bidding Fox a jak funguje

V tomto článku vám představíme nástroj Bidding Fox. Ukážeme, jak funguje biddování (nastavování max ceny za proklik) ve srovnávačích jako je Heureka.cz. Co je Bidding Fox Bidding Fox je rozšíření do Mergada, které umožňuje nastavovat a hlídat c…

Metadata a Meta Tagy webu

Metadata a Meta Tagy jsou klíčovými prvky, které hrají významnou roli v oblasti SEO (Search Engine Optimization). Tato data se nacházejí v HTML kódu webových stránek a poskytují dodatečné informace o obsahu stránky. Jsou navrženy tak, aby je mohly po…

Nativní reklama

Nativní reklama je stále populárnější formát online reklamy, jejímž cílem je co nejlépe zapadnout do prostředí, kde se zobrazuje a nebude působit rušivým dojmem. Zkrátka se snaží co nejméně jako reklama vypadat. Směle tento formát můžeme označit současn…

Online marketing

Online marketing nebo také internetový marketing můžeme popsat jako jakoukoliv aktivitu, při které se používá internet k propagaci vlastní značky, produktů nebo služeb. Pomocí nástrojů online marketingu se firmy snaží oslovit nové i stávající zákazn…

Opportunity to See

Opportunity to See OTS (česky „Možnost zhlédnutí“) je termín v offline marketingu , který označuje frekvenci expozic (počet vystavení) vybraného publika dané reklamě/kampani. Tedy kolikrát měla cílová skupina možnost zaznamenat naše reklamní sdělení , ať…

Opuštěný košík

S tímto termínem se setkáme nejčastěji v kontextu marketingových strategií v oblasti e-commerce a online podnikání. V kamenné prodejně k ní dochází zřídka, i když … Představte si situaci, kdy stojíte například s oblíbenou knihou pod paží ve frontě u …

Organická návštěvnost

Uživatelé internetových vyhledávačů, jako je google.cz nebo seznam.cz, mohou na váš web přijít dvěma cestami. První cesta je pomocí placené reklamy Google Ads nebo Seznam Sklik. Druhá cesta je přes neplacené výsledky vyhledávání, jinak řečeno přes or…

Outbound marketing

Outbound marketing je marketingová strategie, zaměřená na přímé oslovování potenciálních zákazníků prostřednictvím tradičních marketingových kanálů. Tento přístup zahrnuje techniky, jako jsou telemarketing (telefonní prodej), přímé e-maily, televizn…

Persona kupujícího neboli Avatar

Každá firma by měla vědět, koho chce svým produktem nebo službou oslovit, komu vlastně prodává. Až 90 % úspěšných prodejů vděčí oslovení toho správného zákazníka. Nejde prodávat všem. Každý z nás má jiné nároky, koníčky, finanční možnosti.&nbs…

PLA reklama

PLA reklamy (z angl. Product Listing Ads ), neboli reklamy s produktovými informacemi , se zobrazují ve vyhledávací síti . Patří mezi nejvýkonnější typ inzerce vůbec a lze je spustit pouze pro e-shopy. Jak funguje PLA reklama PLA reklama je …

PNO – co je to a jak s ním pracovat

Co je to PNO PNO(Podíl nákladů na obratu) je procentuální vyjádření podílu nákladů a obratů . Hodnota PNO vyjadřuje, kolik procent z obratu, získaného díky reklamě, bylo potřeba za reklamu zaplatit. Zkratku PNO využívá ve svém rozhraní Seznam…

Positioning

Anglický výraz Positioning (česky umístění na trhu ) definuje konkurenceschopnost produktu nebo služby v porovnání s ostatními „soupeři“ na trhu ve stejném oboru. V dnešním silně konkurenčním prostředí e-commerce scény, kde se firmy často potýkaj…

PPC

Zkratka PPC pochází z anglického Pay Per Click – platba za kliknutí.  Jedná se o reklamní model, při kterém inzerent platí za reklamu pouze v okamžiku, kdy na ni někdo klikne. Vedle modelu platby za kliknutí se lze nejčastěji setkat s těmi…

Product Placement

Product Placement (česky umístění produktu ) je marketingová strategie, která spočívá v začleňování produktů nebo značek do obsahu, který není primárně určen k propagaci. Typicky se jedná o umístění produktů do filmů, televizních seriálů, hudebních videí, …

Profil na Firmy.cz – jak si ho založit krok za krokem

5 důvodů, proč si založit profil na Firmy.cz od Seznamu : je to reklama zadarmo – profil na Firmy.cz je bezplatný nástroj, řada firem o něm neví nebo nevyužívá naplno – vaše konkurenční výhoda, vhodný zejména pro lokální firmy (e-shopy i weby), zejmé…

Prompt

„Prompt“ je zjednodušeně řečeno správně položená otázka nebo pokyn umělé inteligenci AI či jiným algoritmům (např. chatboti). Správným „promptováním“ vám umělá inteligence dokáže vygenerovat relevantní obsah. Nemusí se nutně jednat pouze o výsledný …

Rebranding

Rebranding narozdíl od redesignu chápeme jako komplexní proces, zahrnující změny základních prvků značky (hodnoty, vize, strategie, identita). Tyto změny se netýkají pouze vizuálu, ale také komunikace, marketingové strategii a samotných produktech. …

Reklamní sestava

Reklamní sestava v PPC systému (zde budeme mluvit o Google Ads) obsahuje všechny reklamy zaměřené na sadu klíčových slov v reklamní kampani a je nezbytnou součástí účtu Google Ads. Do reklamních sestav vkládáme reklamy na produkty nebo služby, kter…

Remarketing – co je to a jak funguje

Co je to remarketing Remarketing umožňuje cíleně zobrazovat reklamy lidem, kteří v minulosti navštívili vaše webové stránky. Protože svojí návštěvou webu dali najevo zájem o nabízené produkty nebo služby, jedná se o zajímavou cílovou skupinu, se k…

Responzivní reklamy

Responzivní (nebo-li přizpůsobivé) reklamy jsou formátem reklam v Google Ads, existují v obsahové i vyhledávací síti. Seznam Sklik používá obdobu responzivních reklam v obsahové síti, jen jim říká Kombinovaná reklama. Responzivní reklamy v obsahové s…

Responzivní reklamy ve vyhledávání

Responzivní reklamy ve vyhledávání (nebo také RSA – Responsive Search Ads) Google představil již v roce 2018 jako alternativu ke klasickým textovým reklamám. Ve vyhledávání vypadají podobně jako klasické textové reklamy: Responzivní textová reklama …

Retargeting – co je to a jak funguje

Retargeting umožňuje cíleně zobrazovat reklamy pouze lidem, kteří v minulosti navštívili web nebo konkrétní stránky na webu. Tím, že svojí návštěvou dali zájem o nabízené produkty nebo služby, je u této cílové skupiny výrazně větší pravděpodobnost kon…

RLSA

RLSA je zkratka anglického Remarketing lists for search ads, což lze přeložit jako Remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání. Pokud jste již slyšeli o „klasickém“ remarketingu v obsahové síti Google Ads , tak víte, že tato funkce vám umo…

ROAS

ROAS je zkratka anglického Return on ad spend , přeloženo jako návratnost prostředků vložených do reklamy. Jedná se o jedno z nejdůležitějších čísel v online marketingu, protože dává odpověď na otázku: Kolik mi přinese jedna koruna investovaná do online …

ROI

Zkratka ROI pochází z anglického Return on investment – návratnost investic. Jedná se o poměr mezi čistým ziskem a náklady. Tedy platí: ROI = (čistý zisk) /(náklady)  x 100 ROI primárně slouží k relativnímu porovnání přínosu jednotlivýc…

RTB / programatická reklama

RTB neboli programatická reklama je založena na principu internetové dražby. Systém RTB (angl. Real Time Bidding ), česky přihazování v reálném čase, vznikl v roce 2006 v USA a u nás se objevil na podzim roku 2012. Branding – RTB …

SEM – marketing ve vyhledávačích

Search Engine Marketing (SEM), česky marketing ve vyhledávačích, je klíčovou strategií v online marketingu , která má za cíl zvýšit viditelnost webových stránek v rámci stránek s výsledky vyhledávačů (SERP) , především na Google. SEM kombinuje jak plac…

SERP

SERP (z angl. Search Engine Results Page ) můžeme přeložit jako stránku s výsledky vyhledávání. Nejčastěji se s touto zkratkou setkáte v souvislosti se SEO, kdy se SEO specialisté pomocí různých technik snaží dostat webové stránky do…

Share of Search

Share of Search (česky „podíl hledání“) je metrika, která měří viditelnost značky v organických výsledcích vyhledávání v porovnání s vaší konkurencí. Podíl hledání vám pomůže zhodnotit, jak si vede vaše značka a jaký je její podíl na trhu. Přestože se …

Share of Voice

Share of Voice (zkratka SOV ) je metrika v marketingovém odvětví, která umožní porovnat povědomí o značce s konkurencí. S její pomocí změříte úspěšnost vašich reklam, zmínky o vás a vaší firmě na sociálních sítích nebo návštěvnost webu. Výsledek por…

Skicovné

S pojmem „skicovné“ se setkáváme nejčastěji v grafickém designu. Představuje částku, kterou klient zaplatí za zpracování grafického návrhu v případě, že si daný design nevybere k finálnímu dopracování. Skicovné slouží jako odměna za čas a tvůrčí ús…

Sklik

Sklik je reklamní systém společnosti Seznam. Jedná se o jeden z PPC  systémů, ve kterém inzerent platí zpravidla za kliknutí na reklamu (i když existují i možnosti platby za zobrazení reklamy). Sklik reklama se může zobrazovat ve vyhledávací…

Skript

V počítačovém programování je skript program nebo sekvence instrukcí, které jsou prováděny jiným programem . Scripty se tvoří v programovacích jazycích, některé jazyky byly vytvořeny vysloveně jako skriptovací jazyky. Mezi nejoblíbenější patří Perl, Rexx (na sá…

Sociální sítě

Sociální sítě jsou online platformy, které umožňují lidem vytvářet, sdílet a udržovat sociální vztahy a komunikovat s ostatními uživateli pomocí internetu. Tyto sítě slouží jako virtuální prostředí, kde uživatelé mohou vytvářet své osobní profily, sdílet i…

Strojové učení v PPC marketingu

Co dělá strojové učení v PPC Strojové učení je samo o sobě jako matematika. Je to formálně logický konstrukt, který si hraje s čísly, umí hledat vazby v datech a ukládat je do modelů, ale samo o sobě nic reálného nepopisuje. Má-li být k užitku, …

SWOT analýza

SWOT analýza je nástroj používaný v oblasti managementu a marketingu pro hodnocení čtyř základních aspektů organizace nebo projektu: Silné stránky (Strengths), Slabé stránky (Weaknesses), Příležitosti (Opportunities) a Hrozby (Threats). Tato analýza pomá…

TikTok Hook

TikTok Hook, neboli háček , je zásadním prvkem v tvorbě obsahu na platformě TikTok. Jedná se o prvních několik sekund videa, které rozhodují o tom, zda diváka vaše video zaujme nebo scrolluje dál. Háček je tedy metaforou pro nástroj, který „chytá“ di…

Topseller

Termín „topseller“ se používá k označení produktu, který se prodává nejlépe ve své kategorii nebo ve vybraném segmentu trhu. Je to v podstatě nejprodávanější produkt mezi všemi srovnatelnými konkurenčními možnostmi.  Označení topseller může být významným …

Traffic

Angl. termín Traffic znamená návštěvnost a v online marketingu představuje jednu z významných sledovaných metrik. Ukazuje množství návštěvníků, kteří zavítají na náš web, e-shop, nějakou konkrétní stránku (např. blog) nebo jakoukoli jinou online pla…

USP – Unique selling proposition

Zkratka pochází z anglického Unique Selling Propositon, nejčastěji se překládá jako jedinečný prodejní argument. USP je to, čím se vaše firma liší od vaší přímé konkurence. Lépe řečeno USP je to, v čem je vaše firma na první pohled lepší. V…

UTM parametry – co to je a k čemu slouží

UTM parametry jsou nezbytným nástrojem pro efektivní sledování a analýzu online marketingových kampaní . Tyto parametry, připojené k URL adresám, umožňují provozovatelům webů přesněji identifikovat, odkud návštěvníci na jejich web přicházejí. UTM …

UVP

Zkratka UVP (z angl. Unique Value Proposition ) neboli v češtině jedinečná prodejní hodnota . Jedná se o jasné prohlášení, ve kterém firma definuje přínos nabídky svých produktů a služeb. UVP vysvětluje, jak firma umí řešit potřeby a problémy svý…

UX Hour Efekt

Efekt „UX hour“ zdůrazňuje význam krátké, jednohodinové schůzky v rámci procesu designu a vývoje produktů nebo projektů v oblasti uživatelského zážitku (UX). Tento koncept poukazuje na to, že i přes krátkou dobu trvání může tato intenzivní spolupráce…

Výkonnostní marketing

Výkonnostní marketing je forma online marketingu , která se zaměřuje na dosažení konkrétních, měřitelných výsledků . Tyto výsledky mohou zahrnovat zvýšení prodeje, generování poptávek , získání nových zákazníků, zvýšení návštěvnosti webu nebo zlepšen…

XML feed

XML feed je kus kódu s informacemi. Jedná se v podstatě o digitální seznam , který je uspořádán tak, aby ho počítače a webové služby mohly snadno číst a zpracovávat. Představte si XML feed jako tabulku v Excelu: do sloupců vpisujete různá data (název …

YouTube Shorts – co to je a jak fungují

YouTube Shorts je celkem nová funkce krátkého videa, kterou YouTube představil v září 2020. Impulzem byla zejména obrovská popularita krátkých videí na platformě TikTok, kdy si Google jako majitel platformy YouTube nechtěl nechat ujet vlak. YouTube S…

Pomůžeme s nastavením a správou PPC kampaní

Slovníček pojmů

Přihlaste se k odběru novinek

Pro nezávaznou nabídku můžete vyplnit poptávkový formulář:

Vaše údaje bude použity v souladu s platnou legislativou a našimi pravidly na ochranu osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým je poskytujete.

Správa PPC kampaní pro menší firmy

od 11.900 Kč 4.900 Kč měsíčně

Připravili jsme zvýhodněný balíček pro firmy a živnostníky, kteří provozují PPC kampaně s menšími rozpočty.

Přijďte 27. - 28.2. za kolegou Michalem na stánek MarketingPPC v konzultační zóně Czech On-line Expo 2024!

Vstupenky se slevou 50% při použití kódu MPPC50