fbpx
Přeskočit na obsah
Domů » Online marketing » Jak využít SWOT analýzu pro růst vaší firmy

Jak využít SWOT analýzu pro růst vaší firmy

Swot analýza

SWOT analýza je skvělý nástroj pro strategické plánování, který umožňuje firmám komplexní pohled na jejich podnikání a pomáhá najít další úhly pohledu.

Co to je SWOT analýza

SWOT analýza je technika strategického plánování, která uvádí vaše podnikání do perspektivy pomocí následujících kategorií:

 • silné stránky (angl. Strengths),
 • slabé stránky (angl. Weaknesses),
 • příležitosti (angl. Opportunities),
 • hrozby (angl. Threats).

Použití SWOT analýzy pomůže identifikovat způsoby, jak zlepšit vaše podnikání a maximalizovat příležitosti. Zároveň určí negativní faktory, které by mohly bránit vašim šancím na úspěch. SWOT analýza posuzuje vnitřní a vnější faktory, stejně jako současný a budoucí potenciál.

SWOT analýza je navržena tak, aby umožnila realistický, fakty podložený pohled na silné a slabé stránky firmy v kontextu trhu. Vyhýbá se předem vytvořeným názorům a domněnkám, místo toho se zaměřuje na data.

Složky SWOT analýzy

Rozdělení do 4 kategorií je prospěšné hned z několika důvodů:

 • poskytuje všestranný pohled na váš business jako celek,
 • zlepšuje strategické plánování – každá kategorie přináší specifické a podstatné informace,
 • analyzuje příležitosti pro růst, např. nové trhy, trendy, expanze…
 • vylepšuje interní procesy ve firmě
 • předvídá možná rizika.

Silné stránky

Vaše silné stránky jsou jedinečné výhody a interní schopnosti, které dávají vaší společnosti konkurenční výhodu na trhu. Může to být silná značka, inovativní produkty nebo služby, výjimečný zákaznický servis nebo ojedinělá nabídka. Tím, že znáte své silné stránky, můžete posílit loajalitu zákazníků a vybudovat pevný základ pro růst.

Slabé stránky

Nikdo není bez chyby. Slabé stránky jsou oblasti, na kterých můžete pracovat a posouvat se. Mohou to být zastaralé procesy, mezery v dovednostech týmu nebo nedostatečné zdroje. Když si uvědomíte tyto slabiny, můžete vytvořit cílené kroky pro zlepšení a zvýšit celkovou provozní efektivitu.

Příležitosti

Příležitosti jsou externí faktory, které mohou přispět k růstu vaší firmy. Patří sem rozvíjející se trhy, technologický pokrok, změny v chování spotřebitelů nebo mezery na trhu, kde se můžete uplatnit. Pokud poznáte včas své příležitosti, nejen že rozšíříte svůj tržní dosah, ale budete schopni diverzifikovat nabídku produktů nebo navazovat strategická partnerství.

Hrozby

Stejně jako příležitosti i hrozby patří mezi vnější vlivy, které jsou mimo naši kontrolu a představují výzvy pro vaše podnikání. Zvýšená konkurence, ekonomická nestálost, měnící se regulace nebo tržní trendy – tak vypadají hrozby. Jejich proaktivním hodnocením a řešením se můžete připravit: vypracujte tzv. pohotovostní plány, upravte včas své strategie, ať minimalizujete dopad na vaše podnikání.

Výhody SWOT analýzy

 • Zjednodušuje. Díky SWOT analýze jsou složité problémy lépe zvládnutelné. Zpravidla existuje obrovské množství dat k analýze a relevantních bodů, které je třeba vzít v úvahu při přijímání komplexních rozhodnutí. Obecně platí, že správná SWOT analýza seřadí nápady podle důležitosti. Tím shromáždí velký, potenciálně zdrcující problém do lépe stravitelné podoby.
 • Bere v potaz okolní vlivy. SWOT analýza vyžaduje externí zvážení. Mnohdy se při rozhodování berou v úvahu pouze vnitřní faktory. Často však existují věci mimo kontrolu společnosti, které přímo ovlivňují výsledek obchodního rozhodnutí.
 • Všestranné použití. SWOT analýzu lze aplikovat téměř na každou obchodní otázku. Analýza se může týkat organizace, týmu nebo jednotlivce. Může také analyzovat celou produktovou řadu, změny značky, geografickou expanzi nebo akvizici.
 • Různé úhly pohledu. SWOT analýza využívá různé zdroje dat. Společnost použije interní informace pro silné a slabé stránky, ale také externí data týkající se trhů, konkurentů nebo makroekonomických sil pro příležitosti a hrozby. Nespoléhá tak na jediný, potenciálně zkreslený zdroj.
 • Dostupnost. Příprava SWOT analýzy nemusí být nákladná ani příliš technická. Na její tvorbě se podílí řadoví zaměstnanci a zpravidla ji zvládnou bez speciálních školení či externích konzultací.

Interní faktory SWOT analýzy

Jak jsme řekli výše, SWOT analýza se považuje za stěžejní nástroj pro strategické plánování a řízení. Tento proces je rozdělen do dvou hlavních skupin: interní a externí faktory. Interní faktory, tedy Silné a Slabé stránky, jsou charakteristiky, které vy jako firma můžete přímo ovlivnit a které jsou vnitřně zakotveny v její struktuře a procesech.

Interní faktory – Silné stránky

 • Pověst značky
 • Jedinečná odbornost
 • Loajální zákaznická základna
 • Kvalifikovaný tým
 • Efektivní procesy
 • Patentovaná technologie

Interní faktory – Slabé stránky

 • Zastaralé technologie
 • Nedostatečné zdroje (lidské i finanční)
 • Neefektivní procesy
 • Dovednostní mezery v týmu

Externí faktory SWOT analýzy

Naopak externí faktory, tedy Příležitosti a Hrozby, přicházejí z vnějšího prostředí a jsou tak mimo přímou kontrolu firmy.

Externí faktory – Příležitosti

 • Rozvíjející se trhy
 • Měnící se spotřebitelské trendy
 • Technologický pokrok
 • Pozitivní změny v zákonných regulacích
 • Nové mezery na trhu, které můžete vyplnit

Externí faktory – Hrozby

 • Agresivní konkurence
 • Ekonomické vlivy (recese, inflace)
 • Rušivé technologie
 • Měnící se předpisy
 • Změny v chování spotřebitelů

Pamatujte, že důkladná SWOT  analýza umožňuje využít silné stránky, řešit slabé stránky, chopit se příležitostí a orientovat se v hrozbách – to vše vám usnadní činit do budoucna informovaná rozhodnutí.

Jak vytvořit SWOT analýzu

Důkladná SWOT analýza není pouze o shromažďování dat; je to o vyprávění příběhu, kde každý prvek – od interních zdrojů po vnější tržní trendy – hraje svoji nezaměnitelnou roli. Nyní se zaměříme na to, jak celý proces zahájit.

1. Stanovení cíle

SWOT analýza může být široká, i když větší hodnotu pravděpodobně přinese, pokud je zaměřena pouze na jeden cíl. Cílem SWOT analýzy může být například otázka, zda představit nový produkt či nikoli.

2. Sběr dat

Každá SWOT analýza je jiná a pro různé tabulky využijete jiná data. Měli byste začít revizí stávajících dat: k jakým informacím máte přístup, jakým datovým omezením čelíte a jak spolehlivé jsou vaše externí datové zdroje.

Kromě dat byste měli určit, kteří zaměstnanci se do analýzy zapojí. Někteří zaměstnanci jsou více v kontaktu s externími vlivy, zatímco jiní členové týmu (např. ve výrobních nebo obchodních odděleních) zase lépe vidí, co se děje uvnitř. Široký soubor perspektiv zvyšuje pravděpodobnost různorodých nápadů s přidanou hodnotou.

3. Výběr nápadů

Pro každou ze čtyř složek SWOT analýzy sepište nápady v každé kategorii. Příklady otázek k položení nebo zvážení pro každou skupinu jsou v tabulce níže:

Vnitřní faktory

To, co se děje uvnitř firmy, slouží jako skvělý zdroj informací pro kategorie silných a slabých stránek SWOT analýzy. Příklady vnitřních faktorů zahrnují finanční a lidské zdroje, hmotný a nehmotný majetek (značka) a provozní efektivitu.

Vnější faktory

Co se děje mimo vaši firmu je pro úspěch stejně důležité jako faktory uvnitř. Vnější vlivy, jako je monetární politika, změny na trhu a přístup k dodavatelům, poslouží jako vodítko při vytváření seznamu příležitostí a slabých stránek.

V praxi se osvědčil společný brainstorming. Neexistuje správná nebo špatná odpověď; povzbuzujte všechny zaměstnance, aby sdíleli své myšlenky. Možná je později zahodíte, ale o to nejde. Cílem je nasbírat co nejvíce položek a navíc se v týmu inspirujete navzájem.

4. Revize nápadů

Se seznamem nápadů v každé kategorii nastal čas nápady protřídit. Zaměrte se pouze na ty nejlepší nápady nebo největší rizika pro vaši firmu. Tato fáze může vyžadovat podstatnou debatu mezi účastníky analýzy, včetně zapojení vyššího managementu, který pomůže určit priority.

5. Tvorba strategie

Nastává poslední krok: převedení seřazeného seznamu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb na strategický plán. Členové analytického týmu vezmou seznam položek v každé kategorii a vytvoří syntetizovaný plán, který poskytuje pokyny k dosažení stanoveného cíle.

Obecný příklad

Společnost XY se rozhoduje, zda uvést na trh nový produkt. Zjistí, že je lídrem na trhu se svým stávajícím produktem a že existuje příležitost expandovat na nové trhy. Nicméně zvýšené náklady na materiál, napjaté distribuční linky, potřeba dalšího personálu a nepředvídatelná poptávka po produktech převáží nad silnými stránkami a příležitostmi. Analytický tým navrhne strategii, aby toto rozhodnutí přehodnotila za šest měsíců. V té době možná klesnou náklady a poptávka na trhu se ustálí.

Konkrétní příklad – Netflix

Zdroje:

SWOT Analysis: How To Do One [With Template & Examples] (hubspot.com)

SWOT Analysis: How To With Table and Example (investopedia.com)

Článek napsal/a MarketingPPC

MarketingPPC pro Vás již desátým rokem tvoří bezplatný obsah z oblasti online marketingu. Pokud na webu nenajdete potřebné informace, máte jakýkoliv dotaz k online marketingu nebo chcete využít našich služeb, jsme Vám k dispozici.

Pro nezávaznou nabídku můžete vyplnit poptávkový formulář:

Vaše údaje bude použity v souladu s platnou legislativou a našimi pravidly na ochranu osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým je poskytujete.

Nevíte si rady s PPC reklamou?

Pomůžeme i poradíme s online marketingem.

Požádejte o nezávaznou nabídku:
Správa PPC kampaní pro menší firmy

od 11.900 Kč 4.900 Kč měsíčně

Připravili jsme zvýhodněný balíček pro firmy a živnostníky, kteří provozují PPC kampaně s menšími rozpočty.

Přijďte 27. - 28.2. za kolegou Michalem na stánek MarketingPPC v konzultační zóně Czech On-line Expo 2024!

Vstupenky se slevou 50% při použití kódu MPPC50